Дипломна робота з психології – які методи дослідження можна використати?

Психології належить особливе місце у культурі. Саме вона дозволяє зазирнути в душу людини та визначити закономірності генези психіки та психологічної діяльності людини та групи людей. Психологія потрібна для самопізнання, саморозуміння, а також для розуміння інших людей та розуміння особливостей вибудовування відносин між ними. Праці людей, які присвятили своє життя психології, читаються на одному подиху.

 

Класики аналітичної психології, транзактного аналізу, теорії сновидінь пишуть так, що їхні роботи схожі із захоплюючими романами, які так і тягнуть своїм змістом. Щоб досягти такого ж результату при написанні наукових праць необхідно не тільки розуміти механізми психіки та людського досвіду, вміти аналізувати вчинки, важливо мати особистий досвід зіткнення з тими чи іншими проявами психології людей і вміти ясно викладати свої думки.

 

Для обґрунтування психологічних законів у цій науці, як і в інших, широко використовуються математичні методи дослідження. Психологія – це про доказовість, точність, статистику та інтерпретацію. Саме тому для написання дипломної роботи з психології потрібні знання основ математичної статистики, уміння аналізувати дані, отримані під час дослідження та систематизувати їх. Для зручності ознайомлення з даними використовуються таблиці та графіки.

Потрібна допомога?

Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

   

  Особливості написання дипломної роботи з психології

   

  Дипломна робота розкриває знання студента, які він здобув під час навчання у ВНЗ. У процесі підготовки до написання наукової роботи, автору необхідно проаналізувати поведінку людей певної категорії, виявити причини та закономірності тих чи інших реакцій, описати їх та сформулювати висновки.

  Відмінною особливістю дипломної роботи з психології є поєднання практичної та теоретичної частини у ньому

  Також не варто забувати і про те, що показник унікальності має бути на відповідному рівні. Адже дипломна робота має на увазі проведення повноцінного самостійного наукового дослідження з відповідними висновками та рішеннями практичних завдань. Самостійно написати роботу та оформити її відповідно до встановлених вимог непросто, проте посидючість, уважність та правильно поставлена ​​мета обов’язково зроблять свою справу.

   

  Чим дипломна робота з психології відрізняється від робіт з інших дисциплін?

   

  Психологія є гуманітарною науковою дисципліною, яка вивчає закономірності генези психіки та психічної діяльності людини та груп людей. Вона гармонійно поєднує в собі гуманітарний та природничо-науковий підходи – саме це є відмінною рисою дипломної роботи з психології.

   

  Якщо говорити про гуманітарну складову, то психологія відрізняється своєю зверненістю до людини та її природи. Пізнати людину, ґрунтуючись на законах логіки, неможливо, саме тому на гуманітарні науки покладається завдання опису, прояснення та допомоги розуміння людської психіки (це дослідження психіки, а не доказова діяльність).

   

  У той же час, для наукових досліджень у цій галузі важливе значення мають точні науки – хімія та фізика розкладають матерію на найменші частки. Ще вона прагне пізнати закони психіки. Саме цим і зумовлено присутність у дослідженнях з психології математичного апарату та його методології.

  Відмінною рисою дипломної роботи з психології є те, що до неї включаються гуманітарний та природничо-науковий підходи.

  Структура диплома з психології

   

  До дипломної роботи з даної спеціальності необхідно включати такі частини:

  1. Вступ. У вступі обов’язково розкривається актуальність теми, мета та завдання диплома, описується вибірка та методологія.
  2. Теоретичну частину. У ній по суті здійснюється аналіз джерел, пов’язаних з темою дослідження, наводяться різні точки зору щодо того чи іншого психологічного феномену, а також описується специфіка тієї галузі, що є об’єктом дослідження.
  3. Практичну частину. У практичній частині має міститися інформація про проведене дослідження. У ній має бути проведений аналіз, а також запропоновано основні висновки для вирішення тієї чи іншої проблеми.
  4. Висновок. Саме в цій частині оформляється по суті результат проведеного дослідження, формулюються висновки та даються рекомендації щодо вдосконалення понятійно-категоріального апарату або практичні рекомендації.
  5. Список літератури. Виноски на використані джерела також необхідно робити за текстом, оскільки це безпосередньо впливає на показник унікальності роботи, допомагає визначити обсяг власних наукових вкладень та запобігатиме виявленню плагіату в роботі.
  6. Програми. Це можуть бути різні графіки, таблиці, анкети тощо. Винесення таких елементів у кінець роботи сприяє підвищенню комфорту при прочитанні роботи, що дозволяє зробити її більш стандартизованою.

   

  Методи дослідження у дипломній з психології

   

  При написанні дипломної роботи з психології використовуються такі методи, як: аналіз, синтез, дедукція, узагальнення, класифікація, моделювання, абстрагування, конкретизація та багато інших. Однак у рамках цієї статті зупинимося детальніше на вузькоспеціалізованих методах.

   

  Для психології також властиві такі методи:

  • включене спостереження – якісний метод дослідження. Він дає можливість проводити польове вивчення індивідів у їх природному середовищі. Відрізняється від експерименту тим, що воно вільне від зовнішнього контролю;
  • інтерв’ю та бесіда;
  • тестування – є стандартизованою методикою, яка спрямована на визначення індивідуальних властивостей та якостей респондента;
  • анкетування – психологічний вербально-комунікативний метод. Як засіб для збору інформації від респондента використовується анкета. Анкета є спеціально оформленим списком питань, з’ясування відповідей на які покликане розкрити сутність феномену, що цікавить вас, або особливості психології людини або групи людей;
  • шкалювання – метод моделювання реальних процесів за допомогою шкал;
  • реєстрація – метод визначення наявності будь-якої конкретної якості у кожного окремого члена групи.

  При написанні дипломної роботи з психології використовуються загальнонаукові та вузькоспеціалізовані методи.

   

  № п/п

   

  Метод Коли краще використовувати З яким методом можна використовувати або яким замінити
  1. Включене спостереження Коли потрібно зібрати інформацію, аналізуючи ситуацію зсередини Може використовуватися спільно з експериментом, коли є необхідність створити специфічні умови для певної групи людей та спостерігати за їх поведінковими реакціями
  2. Інтерв’ю та бесіда Коли необхідно отримати інформацію від респондента (відповідь, реакцію тощо) Може застосовуватися разом із тестуванням, анкетуванням, реєстрацією
  3. Тестування Дозволяє виявити рівень знань, умінь Може застосовуватися спільно з інтерв’ю та бесідою. Може замінюватись анкетуванням
  4. Анкетування Використовується для формування статистичних уявлень про стан суспільства Може застосовуватись замість тестування, може використовуватися спільно з інтерв’ю та бесідою
  5. Шкалювання Метод моделювання реальних процесів за допомогою шкал Може використовуватись у тестуванні та анкетуванні
  6. Реєстрація Метод виявлення наявності певної якості у кожного члена групи та загального підрахунку кількості тих, у кого ця якість є або відсутня Може замінюватись тестуванням та анкетуванням

   

   

  Висновки

   

  Дипломна робота з психології – це насправді не так складно, якщо розібратися з усіма нюансами перед тим, як приступити до її написання. Від правильності вибору методів дослідження залежить успіх роботи в цілому, об’єктивність отриманих результатів, їхня повнота і, відповідно, можливість формулювання висновків, що мають теоретичну та практичну цінність. Адже саме розробка власних ідей, аргументування необхідності їх застосування на практиці, а також демонстрація здібностей до синтезу та аналізу вивченого матеріалу є метою написання дипломної роботи – завершального етапу навчання студента.

   

  Якщо вам потрібна якісна та унікальна робота, пропонуємо замовити дипломну роботу з психології у компанії «Наука Сервіс». Наші автори знають, які методи краще використовувати залежно від завданнь дослідження.

  Рейтинг

  0 / 5. 0

  Потрібна допомога?

  Заповніть форму нижче і наш менеджер зв’яжеться з вами на протязі 30 хвилин

     Напишіть свій відгук